Terms & Conditions TH

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อกำหนด

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้

การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยชัดแจ้ง โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านแสดงว่าท่านได้ตกลงและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะถูกผูกพันตามกฎหมายตามข้อตกลงและเงื่อนไข หากท่านไม่ตกลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ขอให้ท่านอย่าใช้เว็บไซต์นี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้ สินค้าและบริการบางอย่างมีข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของตนซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะนี้รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านและเมื่อใช้ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่มีความไม่ตรงกันระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะและข้อตกลงและเงื่อนไข ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะนั้นบังคับสำหรับสินค้าหรือบริการนั้น

การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด (“ออนไลน์ แอสเซ็ท”) กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

ความเป็นเจ้าของ

 • SkilThailand เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ (“ผู้ดำเนินการ”) เว็บไซต์นี้ และโมดูลของเว็บไซต์แต่ละส่วน และการจัดการ และการรวบรวมซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินอันมีลิขสิทธิ์ของบีทีเอ็นซี และ/หรือ ผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายภายนอกอื่น ๆ ซึ่งผู้ดำเนินการได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายภายนอก แม้ว่าข้อมูลบางอย่างจะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบีทีเอ็นซีและผู้ให้บริการข้อมูลอื่น ๆ

  นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้า ตราโลโก้ และเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ (รวมกันเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายคอมมอนลอว์ของบีทีเอ็นซี บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่มีส่วนใดในเว็บไซต์นี้ที่อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิใด ๆ ที่จะใช้เนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าโดยปริยาย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่น โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบีทีเอ็นซี หรือบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

2. การใช้เว็บไซต์

 • SkilThailand ให้สิทธิท่านอันเป็นสิทธิจำกัด ไม่เฉพาะผู้เดียว และโอนไม่ได้ ในการใช้เว็บไซต์นี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ท่านตกลงว่าท่าน:

  ก)จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำการจองหรือการซื้อที่ถูกกฎหมาย และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง การทำการจองที่เป็นการเก็งกำไร ไม่ถูกต้อง หรือฉ้อโกง หรือทำการจองใด ๆ โดยคาดหวังว่าจะมีอุปสงค์ต่อไป)จะไม่ใช้ที่อยู่อีเมลที่ชวนให้เข้าใจผิด หรือปลอมแปลงข้อมูลในหัวข้อ ส่วนล่าง ที่สำหรับให้ตอบกลับ หรือส่วนใด ๆ ของการสื่อสาร รวมถึงอีเมล ที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้)ยกเว้นเป็นสิ่งที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่ทำสำเนา ทำขึ้นใหม่ พิมพ์ขึ้นใหม่ อัพโหลด แปะ ส่ง กระจาย หรือสื่อสารแก่สาธารณะซึ่งเนื้อหาใด ๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ ภาพ ไอคอนปุ่ม คลิปเสียงและภาพ การดาวน์โหลดทางดิจิตอล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดำเนินการ และ/หรือ ผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายภายนอก ยกเว้นว่าท่านอาจดาวน์โหลด แสดง และพิมพ์ สิ่งที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เฉพาะเพื่อการใช้ส่วนตัวของท่านและไม่ใช่เพื่อการค้าได้เท่านั้น)จะไม่ใช้ “โรบอต” “สไปเดอร์” “ครอว์เลอร์” หรือเครื่องมืออัตโนมัติ หรือโปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการที่มีกระบวนการหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน หรือกระบวนการด้วยมือใด ๆ ในการตรวจดู หรือทำสำเนาหน้าเว็บ ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดำเนินการ)ยกเว้นเป็นสิ่งที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง แปล ทำให้กระจัดกระจาย ดัดแปลง แยกออก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานดัดแปลงจากเนื้อหาหรือส่วนประกอบใด ๆ จากเว็บไซต์นี้)จะไม่ส่งหรือโอนโดยประการอื่นซึ่งหน้าเว็บ ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไปยังคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อการกระจายสู่คนจำนวนมาก หรือเพื่อการใช้ในองค์กรเพื่อการค้าใด ๆ ห้ามใช้เนื้อหาวัสดุเช่นว่านั้นบนเว็บไซต์อื่นใดหรือในสภาพที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันใด ๆ)จะไม่ใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใด ๆ ในการแทรกแซง หรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานตามปกติของเว็บไซต์นี้ซ)จะไม่ทำการใด ๆ ที่สร้างภาระหรือทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเราทำงานหนัก ซึ่งผู้ดำเนินการถือว่าเป็นการไม่สมเหตุผล หรือ ไม่สมควรแก่ประโยชน์ที่ผู้ดำเนินการได้รับจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ โดยเป็นวิจารณญาณของผู้ดำเนินการแต่ฝ่ายเดียวฌ)จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เนื้อหาวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องคงไว้ซึ่งคำบอกกล่าวทางลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าทั้งปวงโดย รวมถึงคำบอกกล่าวด้านทรัพย์สินอันมีเจ้าของอื่นใดที่อยู่ในเนื้อหาวัสดุ และท่านต้องไม่แก้ไข ปิดบัง หรือลบคำบอกกล่าวใด ๆ เช่นว่านั้นญ)จะไม่แปะหรือส่งเนื้อหาวัสดุที่ไม่ถูกกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ลามกอนาจาร หยาบคาย ยั่วโทสะ ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ หรือดูหมิ่น หรือเนื้อหาวัสดุใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือส่งเสริมการกระทำที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นความผิดทางอาญา เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบหรือจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องฎ)จะไม่แปะหรือส่งข้อมูลใด ๆ ซึ่ง (หนึ่ง) ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือฝ่าฝืนสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิต่อสาธารณะของเขา (สอง) ได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ นอกเสียจากว่าเจ้าของสิทธิดังกล่าวจะได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง (สาม) มีไวรัส บั๊ก เวิร์ม ไทม์บอมบ์ โทรจันฮอร์ส แทรปดอร์ หรือของอันเป็นอันตรายอื่น ๆ (สี่) ถูกใช้เพื่อการสมคบกันต่อต้านบุคคลอื่นอันเป็นการจำกัดทางการค้าหรือการแข่งขัน หรือ (ห้า) ก่อให้เกิดความรับผิดใด ๆ ต่อผู้ดำเนินการ หรือทำให้ผู้ดำเนินการต้องสูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ซึ่งบริการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ ของเรา ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดแต่ผู้เดียวในค่าเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด ๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

3. การลงทะเบียนลูกค้าทั่วไป

 • การใช้เว็บไซต์นี้อาจต้องขอให้ท่านลงทะเบียนลูกค้าทั่วไป และให้ข้อมูลบางประการ เพื่อเป็นการตอบแทนต่อการที่ผู้ดำเนินการอนุญาตให้ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ในการลงทะเบียนลูกค้าทั่วไป และการให้ข้อมูลเช่นว่านั้น ท่านแสดงตนและรับรองว่า:

  ก)ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองเป็นความจริง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน (นอกจากเรื่องที่แล้วแต่จะเลือก) ตามที่กำหนดในแบบฟอร์มลงทะเบียนลูกค้าทั่วไปต่าง ๆ บนเว็บไซต์ (“ข้อมูลลงทะเบียนลูกค้าทั่วไป”) และข)ท่านจะรักษาและทำให้เป็นปัจจุบันโดยไม่ช้าซึ่งข้อมูลลงทะเบียนลูกค้าทั่วไปเพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนหากท่านให้ข้อมูลใด ๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง ไม่แม่นยำ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน หรือผู้ดำเนินการมีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่แม่นยำ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ผู้ดำเนินการมีสิทธิที่จะพักหรือยกเลิกบัญชีของท่าน และปฏิเสธการเข้าถึง และการใช้เว็บไซต์นี้ในปัจจุบัน หรือในอนาคตใด ๆ ได้ทั้งหมด

  เมื่อได้ลงทะเบียนลูกค้าทั่วไปแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ ท่านจะรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ให้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบทุกประการสำหรับกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ของท่าน ท่านมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้เพียงหนึ่งอัน ณ เวลาหนึ่ง ๆ และไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านหลายอันได้ ท่านต้องใช้รหัสผ่านของท่านเพื่อการใช้ของท่านเองเท่านั้น ท่านไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านของท่านได้ ท่านตกลงที่จะ

  ก)แจ้งผู้ดำเนินการโดยทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยอื่นใด และข)ทำให้มั่นใจว่าท่านออกจากบัญชีของท่านเมื่อจบรอบการทำงานแต่ละครั้ง ผู้ดำเนินการไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

4. ความเป็นส่วนตัว

 • ท่านได้อ่านนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ดำเนินการแล้ว ข้อตกลงของนโยบายดังกล่าวได้รวมไว้ในนี้เช่นกัน และท่านตกลงว่าในข้อตกลงของนโยบายดังกล่าวนั้นสมเหตุผล ท่านเห็นชอบต่อการใช้และการดำเนินการข้อมูลลงทะเบียนลูกค้าทั่วไปของท่านและข้อมูลยืนยันตัวผู้ใช้อื่น ๆ โดยผู้ดำเนินการ และ/หรือ ผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายภายนอกของผู้ดำเนินการ ตามข้อตกลงของและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ดำเนินการ ท่านรับทราบและตกลงว่าการดำเนินกระบวนการทางเทคนิคของเว็บไซต์นี้และการส่งข้อความธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์นี้อาจเกี่ยวข้องกับ

  ก)การส่งข้อมูลลงทะเบียนลูกค้าทั่วไปของท่านและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บและรักษาไว้โดยผู้ดำเนินการซึ่งเกี่ยวกับท่าน ไปตามเครือข่ายต่าง ๆ และไปยังประเทศต่าง ๆ และข)การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับและแปลงข้อมูลลงทะเบียนลูกค้าทั่วไปของท่านและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บและรักษาไว้โดยผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อให้เหมาะสมกับข้อกำหนดด้านเทคนิคของเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ผู้ดำเนินการจะไม่มีความรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยมิได้รับอนุญาต

5. การตรวจสอบการส่งข้อมูล

 • ผู้ดำเนินการไม่จำต้อง แต่อาจจะทำการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่ส่งไปหรือได้รับมาผ่านทางเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิที่จะคัดกรอง แก้ไข เอาออก หรือห้ามการส่งต่อหรือการรับข้อมูลใด ๆ ซึ่งผู้ดำเนินการเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข ในระหว่างการตรวจสอบ ข้อมูลอาจถูกวิเคราะห์ บันทึก หรือทำสำเนาไว้ และการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้เป็นการให้ความเห็นชอบของท่านต่อการควบคุม ทำสำเนา และการตรวจสอบดังกล่าว ท่านตกลงว่า หากท่านส่งคำแนะนำ ความคิด ข้อคิดเห็น หรือคำถาม หรือแปะข้อมูลอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ ท่านได้ให้แก่ผู้ดำเนินการและบริษัทในเครือซึ่งสิทธิในทุกประเทศทั่วโลก ไม่เฉพาะเจาะจง ปลอดค่าสิทธิ ถาวร และถอนไม่ได้ (รวมถึงสิทธิที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ) ที่จะใช้ ทำขึ้นใหม่ แก้ไข ปรับปรุง พิมพ์ขึ้นใหม่ แปล สร้างงานดัดแปลง กระจาย แสดง และสื่อสารโดยประการอื่นแก่สาธารณะ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวนั้นในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ท่านยังได้สละซึ่งธรรมสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าวใด ๆ ซึ่งเนื้อหานั้นไม่ว่าการใช้อย่างนั้นจะได้ระบุไว้ ณ ตอนนี้หรือไม่ ผู้ดำเนินการไม่มีความรับผิดชอบ และไม่มีความรับผิดสำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านแปะหรือส่งมา

6. อายุและความรับผิดชอบ

 • หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านมีความรับผิดชอบในการรักษาให้เป็นความลับซึ่งบัญชีของท่านและรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน ท่านแสดงตนว่าท่านมีอายุครบตามเกณฑ์ของกฎหมายที่จะใช้เว็บไซต์นี้และที่จะก่อหน้าที่ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในความรับผิดใด ๆ ที่ท่านอาจทำให้มีขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ได้ ท่านเข้าใจว่าท่านมีความรับผิดชอบด้านการเงินต่อการใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยตัวท่านเองและบุคคลอื่นที่ใช้ข้อมูลเข้าระบบของท่าน

7. การซื้อออนไลน์

 • สัญญาเพื่อการซื้อขายสินค้าหรือบริการอาจทำขึ้นทางออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้ได้โดยการที่ท่านยอมรับสินค้าหรือบริการที่เสนอบนเว็บไซต์นี้ (“สัญญา”) โดยผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายภายนอก และ/หรือ ผู้ดำเนินการหากมีการระบุไว้ และท่านตกลง ณ ที่นี้ที่จะสละสิทธิใด ๆ ในการคัดค้านความมีผลหรือการใช้บังคับได้ของสัญญาที่เข้าทำบนเว็บไซต์นี้บนพื้นฐานว่าสัญญาทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกแทนที่จะเป็นโดยกระดาษ และ/หรือ มีการลงลายมือชื่อหรือประทับตรา โปรดทราบว่า โดยการระบุว่าท่านยอมรับที่จะซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์ ท่านจำต้องทำธุรกรรมดังกล่าวให้สมบูรณ์ ห้ามท่านระบุว่าท่านยอมรับที่จะซื้อสินค้าหรือบริการใดหากท่านมิได้ประสงค์ที่จะทำธุรกรรมดังกล่าวให้สมบูรณ์ ท่านไม่สามารถซื้อสินค้าหรือบริการที่ท่านถูกห้ามซื้อหรือห้ามดำเนินการโดยกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใด ๆ ได้ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งปวงเป็นของท่านแต่ผู้เดียว โดยการส่งคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ท่านได้แสดงตนและรับรองว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะซื้อ ใช้ และ/หรือ ครอบครอง สินค้าหรือบริการนั้นได้

  ผู้ดำเนินการไม่มีความรับผิดต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติตามอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของสินค้าหรือบริการที่ซื้อในนามของท่านโดยผู้ดำเนินการ จากผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายภายนอก ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง สายการบิน โรงแรม ผู้ดำเนินการทัวร์ บริษัทเช่ารถ บริษัทประกัน และองค์กรอื่น ๆ

  ผู้ดำเนินการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองหรือการซื้อใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ได้ และจะไม่มีความรับผิดต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการนั้นเพื่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าเสียหายใด ๆ ในกรณีเช่นนั้นผู้ดำเนินการจะคืนเงินที่ยังมิได้ใช้ทั้งหมดที่ได้เก็บมาจากท่านสำหรับการซื้อครั้งนั้น

8. การยกเลิกการซื้อ

 • โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการยกเลิกการซื้อนั้นแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละสินค้าและบริการ ดังนั้น โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นโดยเฉพาะ หากไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ ท่านอาจยกเลิกการจองหรือการซื้อของท่านได้โดยการโทรศัพท์มาที่ศูนย์บริการลูกค้าของเราหรือมาที่ศูนย์ปฏิบัติการของเราแห่งใดแห่งหนึ่งในระหว่างเวลาทำการ สำหรับบริการบางอย่าง ท่านอาจยกเลิกการจองหรือการซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ได้ การยกเลิกตามที่ท่านขออาจไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการขั้นต่ำแตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อตกลงและเงื่อนไขโดยเฉพาะสำหรับประเภทของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ การยกเลิกอาจต้องมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้ซึ่งท่านตกลงชำระโดยเต็มจำนวน โปรดทราบว่าการยกเลิกตั๋วเครื่องบินที่ออกตั๋วแล้วนั้นไม่สามารถทำได้

9. การเปลี่ยนแปลงการซื้อ

 • โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงการจองและการซื้อจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของสินค้าและบริการ ดังนั้น โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นโดยเฉพาะ หากไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจอง หรือการซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ได้ ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการจอง หรือการซื้อโดยการโทรศัพท์มาที่ศูนย์บริการลูกค้าของเราในระหว่างเวลาทำการ ผู้ดำเนินการต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ท่านขออย่างน้อย (7) วันก่อนการเดินทาง หรือการใช้ จึงจะมีผล และอาจต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการซึ่งท่านตกลงชำระโดยเต็มจำนวน

10. คำประกาศจำกัดความรับผิดชอบ

 • เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตได้ และอยู่ภายใต้การรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดด้านล่างนี้ ผู้ดำเนินการไม่ทำการรับประกันหรือการแสดงตนใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ สินค้า หรือบริการบนเว็บไซต์นี้ และ/หรือ เนื้อหาวัสดุใด ๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเหล่านั้นเสนอไว้บนพื้นฐาน “ตามที่เป็นอยู่” เท่านั้น ผู้ดำเนินการไม่รับรองความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ สกุลเงิน หรือความเชื่อถือได้ของเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และอยู่ภายใต้การรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดด้านล่างนี้ ขอประกาศจำกัดความรับผิดชอบไว้อย่างชัดแจ้งซึ่งการรับประกันทั้งปวง ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงการรับประกันโดยปริยายทั้งหมด ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งการเสนอขายได้ คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือโดยเจาะจง และการไม่ละเมิดสิทธิอันมีเจ้าของ และสิทธิอันเกิดจากกฎหมายหรือโดยประการอื่นในกฎหมายหรือจากการติดต่อหรือการใช้ทางการค้า เท่าที่กฎหมายแห่งประเทศจะอนุญาตได้ ผู้ดำเนินการไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมลใด ๆ ที่ส่งจากผู้ดำเนินการจะปลอดจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ บางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันโดยปริยาย ดังนั้นคำประกาศจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับกับท่าน โดยเฉพาะในประเทศที่ถูกห้าม คำประกาศจำกัดความรับผิดชอบนี้จะไม่ตัดออกซึ่งหรือจำกัดความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตส่วนบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การกระทำผิดโดยเจตนา หรือการฉ้อโกง คำรับประกันนี้ให้สิทธิท่านโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

  การรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดและระเบียบบางอย่างอาจแสดงถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขบางประการ หรือก่อหน้าที่ซึ่งไม่อาจถูกตัดออก จำกัด หรือแก้ไขได้ ยกเว้นได้เพียงบางประการ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ต้องอ่านและทำความเข้าใจภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเช่นว่านั้น หากบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นใช้บังคับและเท่าที่ผู้ดำเนินการมีสิทธิจะกระทำได้ ความรับผิดของแต่ละฝ่ายจะจำกัดไว้เพียง ตามที่เขาอาจเลือก:

  ก)ในกรณีของสินค้า การเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือการจัดหาสินค้าที่เท่าเทียมกันให้ การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าแทนหรือการหาสินค้าที่เท่าเทียมกัน การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าซ่อมแซมหรือการซ่อมแซมสินค้า;ข)ในกรณีของบริการ การให้บริการอีกครั้ง หรือการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง

11. ข้อจำกัดความรับผิด

 • เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตได้ แต่อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 10 เสมอ

  ก)ผู้ดำเนินการไม่รับความรับผิดชอบใด ๆ และจะไม่มีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายใด ๆ หรือไวรัสซึ่งอาจติดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือต่อทรัพย์สินอื่น ต่อการที่ท่านเข้าถึง ใช้ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ หรือการที่ท่านดาวน์โหลดเนื้อหาวัสดุ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงใด ๆ จากเว็บไซต์;ข)ในทุกกรณี ผู้ดำเนินการไม่มีความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บ ความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย หรือค่าเสียหายพิเศษ เป็นกรณีตัวอย่าง เป็นการลงโทษ โดยอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือซึ่งเป็นผลสืบเนื่องอย่างใด ๆ หรือสำหรับผลกำไรที่มิได้รับ หรือการประหยัดเงินที่มิได้รับ ไม่ว่าบนพื้นฐานของสัญญา ละเมิด (รวมถึง ความประมาท) หลักเอควิตี้ ความรับผิดโดยเข้มงวด ตามกฎหมายหรือโดยประการอื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับ (หนึ่ง) การใช้ใด ๆ ซึ่งเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (สอง) ความล้มเหลวหรือการล่าช้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้หรือการไม่สามารถใช้ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้เพื่อการจองหรือการออกตั๋วได้) หรือ (สาม) การที่ผู้ดำเนินการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติการ แม้ว่าผู้ดำเนินการจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีความเสียหายต่อคู่สัญญาดังกล่าวหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น หากพบว่าผู้ดำเนินการควรมีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับหน้าที่ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นหรือการใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตได้ ในทุกกรณี ความรับผิดรวมกันของผู้ดำเนินการจะไม่เกินไปกว่ามูลค่าของสินค้าและบริการที่ท่านซื้อซึ่งเป็นหัวข้อที่พิพาท หรือ 20,000 บาท แล้วแต่อันใดที่น้อยกว่า นอกจากนี้ ความรับผิดของผู้ดำเนินการต่อท่านในเรื่องสัญญา ละเมิด ความประมาท ความรับผิดโดยเข้มงวด ภายใต้กฎหมายหรือโดยประการอื่น ให้ลดลงเท่าที่ท่านได้มีส่วนก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเช่นกัน หากมี นอกเหนือจากสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ดำเนินการมีโดยไม่มีความรับผิดใด ๆ ผู้ดำเนินการอาจยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงของท่านต่อเว็บไซต์นี้ และ/หรือ ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้โดยเป็นวิจารณญาณแต่ผู้เดียวของผู้ดำเนินการ ณ เวลาใด ๆ และไม่ต้องมีคำบอกกล่าว บางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดได้ ดังนั้นด้วยเหตุนั้นข้อความข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

12. การชดเชยความเสียหาย

 • ท่านจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ดำเนินการและพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของผู้ดำเนินการ จากและต่อข้อเรียกร้อง เหตุคดี หรือข้อร้องเรียนใด ๆ รวมถึงและไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีตามสมควรที่เกิดขึ้นโดยหรือในนามของท่าน นอกเหนือจากความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในนี้ หรือโดยบุคคลภายนอก อันเป็นผลจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้

13. ลิงก์

 • เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้ดำเนินการโดยผู้ดำเนินการ และซึ่งมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น และมิได้เป็นการสลักหลังต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) โดยผู้ดำเนินการ ผู้ดำเนินการมิได้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลิงก์ไว้ทั้งหมดและจะไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใด และไม่แสดงตนและไม่รับรองใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นใดหรือเนื้อหาหรือวัสดุบนเว็บไซต์อื่นเช่นว่านั้น หากท่านเลือกที่จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่น ท่านกระทำด้วยความเสี่ยงของท่านเองและอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข (หากมี) ของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปนั้น และโดยเฉพาะ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งขอแนะนำให้ท่านได้ตรวจสอบด้วย เช่นเดียวกัน เว็บไซต์อื่นอาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ บุคคลภายนอกใด ๆ ที่ประสงค์จะตั้งลิงก์มาที่เว็บไซต์นี้ควรได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ดำเนินการก่อนที่จะทำการเช่นนั้น และผู้ดำเนินการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่อนุญาตให้มีลิงก์มาที่เว็บไซต์นี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลภายนอกไม่สามารถจะลิงก์มาที่หน้าเว็บข้างในอื่นได้นอกจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้เท่านั้นหากมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากผู้ดำเนินการอนุญาตให้มีลิงก์ดังกล่าวแล้ว ผู้ดำเนินการไม่มีหน้าที่ใด ๆ ที่จะต้องทำลิงก์ตอบแทนแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกนั้น

14. ความสัมพันธ์

 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำเนินการกับท่านเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาอิสระ และต่างฝ่ายและพนักงาน ตัวแทน หรือลูกจ้างใด ๆ ของแต่ละฝ่าย จะไม่ถูกถือว่าหรือตีความว่าเป็นหุ้นส่วน ผู้ร่วมทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ลูกจ้าง หรือตัวแทน ของอีกฝ่ายหนึ่ง

15. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข การปฏิบัติ และข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

16. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

 • หากผู้ดำเนินการหรือบริษัทในเครือมีการดำเนินการใด ๆ เพื่อบังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไข บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกคืนจากท่านและท่าน ตกลงที่จะชำระให้ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ของการดำเนินคดี เพิ่มเติมจากการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือตามหลักเอควิตี้ซึ่งบุคคลนั้นมีสิทธิได้รับ

17. การขอคำสั่งศาล

 • ท่านรับทราบว่าการฝ่าฝืนหรือการพยายามจะฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ นี้จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ดำเนินการอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ จำนวนเงินที่แน่นอนอาจเป็นการยากที่จะกำหนดได้ และซึ่งไม่มีการเยียวยาที่เพียงพอตามกฎหมาย ดังนั้น ท่านตกลงว่าผู้ดำเนินการมีสิทธิตามสิทธิที่จะขอคำสั่งศาล (รวมถึงคำสั่งชั่วคราว)ซึ่งออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจ ขอให้จำกัดการฝ่าฝืนหรือการพยายามจะฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยท่านหรือผู้เกี่ยวข้อง หุ้นส่วน หรือตัวแทนของท่าน และเรียกคืนจากท่านซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ดำเนินการได้รับหรือเกิดขึ้นในการขอรับคำสั่งศาลเช่นว่านั้น รวมถึงและไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมด

18. การสิ้นสุด

 • ผู้ดำเนินการอาจบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือ การเสนอสินค้าหรือบริการใด ๆ ณ เวลาใดก็ได้ ด้วยเหตุใดก็ได้ รวมถึงการใช้เว็บไซต์นี้อย่างไม่เหมาะสม หรือการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การเลิกดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิได้รับการเยียวยาใด ๆ ซึ่งผู้ดำเนินการอาจมีสิทธิได้รับตามกฎหมายหรือตามหลักเอควิตี้ เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข สิทธิทั้งหลายที่ท่านมีเป็นอันสิ้นสุดลงและกลับคืนสู่ผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายภายนอก ตามแต่กรณี

19. การโอนสิทธิ

 • ท่านไม่สามารถโอน มอบ ทำสัญญาช่วง หรือแบ่ง ซึ่งสิทธิ หน้าที่ หรือหนี้ของท่าน ภายใต้สัญญานี้ได้

20. การแก้ไข

 • ผู้ดำเนินการอาจแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ รวมถึงสินค้าและบริการ และข้อตกลงและเงื่อนไขได้ โดยเป็นวิจารณญาณแต่ผู้เดียว โดยมิต้องมีคำบอกกล่าวล่วงหน้า และการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่ท่านใช้นั้น ผู้ดำเนินการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใด ๆ เข้าถึงและใช้เว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ได้

21. ข้อตกลงเพิ่มเติม

 • อาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมใช้บังคับกับการจอง การซื้อสินค้าและบริการ และการใช้ส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ และท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ เช่นนั้น รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการโดยเฉพาะ

22. การแบ่งแยกได้

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แบ่งแยกได้ ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ถูกตัดสินว่าใช้บังคับไม่ได้ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผล บทบัญญัตินั้นอย่างไร ก็ตามให้ใช้บังคับเท่าที่จะทำได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต และการตัดสินเช่นว่านั้นจะไม่กระทบกระเทือนต่อความใช้บังคับได้ ความถูกกฎหมาย หรือความมีผล ของบทบัญญัติอื่นใดที่เหลือ

23. หัวข้อ

 • หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่เป็นการจำกัดหรือมีผลกระทบโดยประการใด ๆ ต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในนี้

24. ข้อตกลงทั้งหมด

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อมด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขที่รวมไว้ในนี้หรืออ้างถึงในนี้ จัดตั้งเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรา ในเรื่องที่ระบุในนี้ และมีผลบังคับเหนือกว่าความเข้าใจและข้อตกลงก่อนหน้าใด ๆ (ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ระบุอยู่ และจะไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงเว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยการแสดงการแก้ไข หรือดัดแปลงเช่นนั้นไว้บนเว็บไซต์นี้

25. การสื่อสารกับผู้ใช้

 • ผู้ดำเนินการสงวนสิทธิที่จะสื่อสารถึงท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือสินค้าหรือบริการที่ท่านซื้อบนเว็บไซต์นี้