ลงทะเบียนรับประกัน

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เรียน คุณลูกค้า SKIL ทุกท่าน

ขอขอบคุณที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ SKIL และสละเวลาในการลงทะเบียนรับประกันสินค้าให้เรียบร้อย ทางบริษัทฯ รับประกันเครื่องมือ 24 เดือน ส่วนของแบตเตอรี่ 6 เดือน โปรดแจ้ง Model number หรือ Serial number ให้กับทางเราทราบ เพื่อใช้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้า พวกเรายินดีดูแลลูกค้าทุกท่านตามเงื่อนไขการให้บริการอย่างดีที่สุด

ข้อมูลที่คุณลูกค้าลงทะเบียนนี้ จะถูกจัดเก็บเป็นความลับตามมาตราการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้


การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน :

การรับประกันเครื่องมือ มีกำหนดการรับประกัน 2 ปี แบตเตอรี่และแท่นชาร์จ 6 เดือน โดยจะรับประกันความเสียหายของตัวเครื่องและอะไหล่ ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น

สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญต่อไปนี้

  1. ลูกค้าจะต้องแจ้งหมายเลขเครื่อง (Serial number) และรุ่นสินค้า
  2. การซ่อม ถอด ดัดแปลง โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของทางบริษัท หรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากทางบริษัท
  3. การเพิ่ม ลด เปลี่ยนอะไหล่ที่มิใช่อะไหล่แท้
  4. การขนส่ง การละทิ้งจนทำ ให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ
  5. การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหายที่เกิดจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
  6. ภัยธรรมชาติ ความชื้น สนิม
  7. มีการแก้ไข ดัดแปลงรหัสหมายเลขเครื่องหรือสูญหาย
  8. ผู้ซื้อไม่สามารถแสดงใบรับประกัน หรือ ใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อ
  9. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  10. กรุณาส่งบัตรลงทะเบียนรับประกันสินค้าคืนภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ซื้อสินค้า หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อรับสิทธิ์การรับประกันสินค้า

โปรดเก็บรักษา ใบเสร็จที่ได้รับจากการซื้อ หมายเลขเครื่องและรุ่นของสินค้า เพื่อใช้ประกอบสิทธิ์การเคลมสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกัน กับทางพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการ SKIL THAILAND: 0-2446-5665

สามารถส่งคืนสินค้าได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือส่งคืน บริษัท เอสคอร์ป จำกัด ตามที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งการอนุมัติการรับประกัน จะอยู่ในดุลพินิจของฝ่ายบริการหลังการขาย

บริษัท เอสคอร์ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
88 อาคาร เอ ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. 02-446-5665